Soutien aux services

North America
Zhang Gaowei
zhanggaowei@yofc.com
Central America
Zhang Wei
zhangwei_03871@yofc.com
South America
Zhang Wei
zhangwei_03871@yofc.com
Europe
Zhou Xin
zhouxin_int@yofc.com
South Africa
Huang Bo
huangbo_03978@yofc.com
Middle East
Meng Pandeng
mengpandeng@yofc.com
South Asia
Liu Dan
liudan@yofc.com
Southeast Asia
Li Can / Wen Xiaojiang
lican@yofc.com /
wenxiaojiang@yofc.com
Oceania
Ma Yao
mayao@yofc.com
 • Amérique du Nord

  +86 27 65505061

  liuying_ce@yofc.com

 • Amérique centrale、Caraïbes

  +86 27 65505064

  zhangwei_03871@yofc.com

 • Amérique du Sud

  +86 27 65505063

  zhanggaowei@yofc.com

 • Europe

  +86 27 65505080

  zhouxin_int@yofc.com

 • Afrique

  +86 27 65505083

  huangbo_03978@yofc.com

 • Moyen-Orient

  +86 27 65505079

  chensheng_02793@yofc.com

 • Asie du Sud

  +86 27 67887290

  liudan@yofc.com

 • Asie du Sud-Est

  +86 27 65505093 /
  +86 27 67887328

  lican@yofc.com /
  yanxiaozhi@yofc.com

 • Océanie

  +64 27 8586206

  mayao@yofc.com

返回顶部